Prohlášení o ochraně dat


1 Informace o shromažďování osobních údajů
2 Vaše práva
3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu
4 Další funkce a nabídky našeho webu
5 Námitky a odvolání souhlasu se zpracováním dat
6 Využívání služby Google Analytics
7 Využívání služby Google AdWords Conversion
8 Využívání služby Google Remarketing
9 Vkládání videa YouTube
10 Vkládání videa Vimeo
11 Vkládání map Google
12 Využívání analýzy Sitecore Analytics
13 Plugin ShareThis
14 Využívání služby Facebook pixel

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů
(1) V následujícím textu poskytujeme informace o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu. Osobními údaji jsou všechna data, jež na vás osobně odkazují, např. jméno, adresa, e-mailová adresa či uživatelské chování.

(2) Zodpovědným subjektem dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost BRIO AB, adresa: Box 305, SE-201 23 MALMÖ, Tel: +46406194000, E-mail: info@brio.net. Budete-li mít dotazy, připomínky či kritické poznámky týkající se ochrany údajů nebo budete chtít uplatnit svá níže uvedená práva, kontaktujte nás na e-mailové adrese dataprotectionofficer@brio.net nebo prostřednictvím naší poštovní adresy s poznámkou u adresáta „The data protection officer.“

(3) Budete-li nás kontaktovat e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, poskytnutá data si uložíme (vaši e-mailovou adresu, případně vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli na vaše otázky odpovědět. Údaje shromážděné v tomto kontextu vymažeme, pokud již nebude nutné je uchovávat, nebo jejich zpracování v případě platnosti zákonných pravidel pro ukládání dat omezíme.

(4) Využíváme-li poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky, nebo budeme-li chtít vaše údaje využít k reklamním účelům, budeme vás o souvisejících procesech podrobněji informovat. Rovněž vás budeme informovat o platných kritériích doby uložení.

§ 2 Vaše práva
(1) Ve vztahu ke svým osobním údajům máte tato práva:
– právo na vyžádání,
 – právo na opravu či vymazání,
 – právo na omezení zpracování,
 – právo podávat námitky proti zpracování,
 – právo na přenositelnost dat.

(2) Kromě toho máte právo podat stížnost orgánu pro dohled nad ochranou údajů ve věci zpracování vašich osobních údajů.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu
(1) Navštívíte-li náš web při jednoduchém vyhledávání informací, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám informace jinak neposkytnete, shromažďujeme pouze osobní údaje odesílané vaším prohlížečem na náš server. Pokud si prohlížíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, jež jsou technicky nezbytné ke zobrazení našeho webu a k zajištění jeho stability a bezpečnosti (právním základem takového jednání je čl. 6 odst. 1, str. 1 písm. f GDPR):
– IP adresa
 – datum a čas přístupu
 – rozdíl časového pásma vzhledem ke Greenwichskému střednímu času (GMT)
 – obsah přístupu (údaj o konkréntě navštívené stránce)
 – stav přístupu/stavový kód HTTP
 – přenesený objem dat
 – webová stránka, z níž byl přístup uskutečněn
 – prohlížeč
 – typ operačního systému a jeho rozhraní
 – jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů budou do vašeho počítače při používání našeho webu ukládány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače a přiřazené k používanému prohlížeči. Poskytují určité informace organizaci, jež soubor cookie uloží (v tomto případě naší společnosti). Soubory cookie nespouštějí programy ani do počítače nepřenášejí viry. Jejich účelem je obecně příjemnější a efektivnější zpřístupnění webu.

(3) Použití souborů cookie:
a) Tento web využívá dále uvedené typy souborů cookie. Jejich účel a funkce jsou vysvětleny níže:
– Dočasné soubory cookie (viz b)
 – Trvalé soubory cookie (viz c).
b) Dočasné soubory cookie se při ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Do tohoto typu jsou zahrnuty zejména soubory cookie relace. Uchovávají tzv. identifikátor relace, jenž umožňuje přidělit různé požadavky vašeho prohlížeče společné relaci. Znamená to, že při návratu k našemu webu bude váš počítač znovu rozpoznán. Soubory cookie relace se při odhlášení nebo ukončení prohlížeče vymažou.
c) Trvalé soubory cookie se automaticky odstraní po uplynutí určené doby. Tato doba se může u různých souborů cookie lišit. Soubory cookie můžete v nastavení zabezpečení prohlížeče kdykoli smazat.
d) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle přání a odmítnout například ukládání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme však, že jestliže soubory cookie deaktivujete, nemusí být možné využívání všech funkcí tohoto webu.

§ 4 Další funkce a nabídky webu
(1) Kromě využívání našeho webu k pouhému vyhledávání informací můžete využívat i různé služby. K tomuto účelu obvykle musíte zadat další osobní údaje, jež k poskytování služby používáme. Výše uvedené zásady zpracování údajů platí i zde.

(2) V některých případech využíváme ke zpracovávání vašich údajů externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a zavazujeme je k dodržování našich pokynů. Dodržování svých požadavků pravidelně kontrolujeme.

(3) Vaše osobní údaje můžeme také předávat třetím stranám, nabízíme-li ve spolupráci s těmito partnery účast v kampaních, slosováních, uzavíráních smluv či podobných službách. Další informace o uvedených aktivitách obdržíte při zadávání svých osobních údajů nebo v podrobnějším popisu nabídky v tomto prohlášení o ochraně dat níže.

(4) Nachází-li se náš poskytovatel služeb nebo partner v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás informovat o důsledcích této skutečnosti při zadávání osobních údajů nebo v podrobnějším popisu nabídky v tomto prohlášení o ochraně dat níže.

§ 5 Námitky a odvolání souhlasu se zpracováním dat
(1) Jestliže jste vyjádřili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej opět kdykoli odvolat. Uskutečněné odvolání ovlivní přístupnost zpracování vašich osobních údajů z naší strany.

(2) Zakládáme-li zpracování vašich osobních údajů na vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1, str. 1 písm. f GDPR), můžete se proti tomuto zpracování ohradit. Jedná se o případ, kdy není zpracovávání dat k naplňování smlouvy s vámi nezbytné. Tuto situaci vysvětlujeme v následujícím popisu významu. Při vyjádření takové námitky požadujeme, abyste nám předložili důvody, proč si obvyklé zpracovávání svých osobních údajů nepřejete. Po odeslání námitky s odůvodněním provedeme přezkoumání okolností a zpracovávání údajů ukončíme nebo vám vysvětlíme své pádné legitimní důvody pro pokračování ve zpracování dat.

(3) Kdykoli samozřejmě můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. O námitce proti zpracování dat pro reklamní účely nás můžete informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v § 1 (2).

§ 6 Využívání služby Google Analytics
(1) Tento web používá službu Google Analytics – webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá soubory cookie, což jsou textové soubory ukládané do vašeho počítače k zajištění analýzy vašeho využívání webu. Informace o vašem využívání webu vygenerované souborem cookie se obvykle ukládají na server Google v USA. Povolíte-li však u tohoto webu anonymizaci IP adresy a nacházíte-li se v členských zemích Evropské unie nebo v jiných státech, jež podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, společnost Google vaši IP adresu nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech společnost Google přenese na server Google v USA celou IP adresu a zkrátí ji až tam. Společnost Google tyto informace používá jménem provozovatele webu k analýze vašeho využívání webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a poskytování provozovatelům dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu.

(2) IP adresa přenesená vaším prohlížečem do služby Google Analytics není spojována s jinými údaji v držení společnosti Google.

(3) Chcete-li ukládání souborů cookie do služby Google Analytics zamezit, můžete v softwaru prohlížeče provést odpovídající nastavení. Upozorňujeme však, že potom pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce daného webu. Dále můžete společnosti Google zamezit v předávání údajů vygenerovaných souborem cookie, dat souvisejících s vaším vyžíváním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a nainstalováním modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Tento web používá službu Google Analytics s funkcí „_anonymizeIp()“. Ta zajistí, aby byly IP adresy před zpracováním zkráceny, což vyloučí osobní identifikaci. Umožňují-li tedy údaje shromážděné o vás osobní identifikaci, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje budou vymazány.

(5) Pomocí služby Google Analytics analyzujeme využívání našeho webu, abychom jej mohli pravidelně vylepšovat. Využitím takto získaných statistik můžeme zlepšovat svou nabídku učinit web pro uživatele zajímavějším. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje převáděny do USA, se společnost Google zavazuje k dodržování zásad evropsko-amerického programu Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem používání služby Google Analytics je čl. 6, odst. 1, str. 1 písm. f GDPR.

(6) Informace o třetí osobě: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled ochrany dat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně dat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Využívání služby Google AdWords Conversion
(1) Využíváme služby Google AdWords, abychom upozorňovali na své atraktivní nabídky prostřednictvím reklamních materiálů (tzv. Google AdWords) na externích webech. V souvislosti s daty reklamních kampaní můžeme určit, do jaké míry jsou naše individuální reklamní opatření úspěšná. Důvodem je náš zájem zobrazovat reklamu, která vás zajímá, aby byl web pro vás atraktivnější a abychom mohli spravedlivě vyčíslit své náklady na inzerci.

(2) Reklamní materiál dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „Ad Servers“. K tomuto účelu používáme soubory cookie reklamního serveru, jež poskytují určité parametry umožňující měření úspěšnosti, například vkládání reklam či kliknutí uživatelů. Pokud jste přešli na náš web prostřednictvím reklamy Google, služba Google AdWords uloží do vašeho počítače soubor cookie. Soubory cookie obvykle vyprší po 30 dnech a nejsou určeny k vaší osobní identifikaci. Do tohoto souboru cookie se zpravidla ukládají hodnoty analýzy: jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro Post-View-Conversions) a informace o odhlášení (označení, že uživatel nechce být znovu kontaktován).

(3) Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš prohlížeč. Navštíví-li uživatel stránky zákazníka se službou AdWords a soubor cookie uložený v jeho počítači zatím nevypršel, Google i zákazník uvidí, že uživatel kliknul na reklamu a byl na tento web přesměrován. Každému zákazníkovi AdWords je přidělen jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords sledovat. My sami v rámci uvedených reklamních opatření žádné osobní údaje neshromažďujeme ani zpracováváme. Společnost Google nám zpřístupňuje pouze statistická vyhodnocení. Díky tomuto vyhodnocení můžeme zjistit, která z reklamních opatření jsou obzvlášť účinná. Nezískáváme žádné další údaje shromážděné z používání reklamního materiálu a už vůbec nedokážeme z těchto informací uživatele identifikovat.

(4) Na základě použitých marketingových nástrojů vytvoří váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv a informujeme vás tedy podle svého současného stavu vědomostí: integrace služby AdWords Conversion předá společnosti Google informace, které jste vyvolali příslušnou částí našeho webu nebo kliknutím na jednu z našich reklam. Jestliže jste zaregistrováni u služby Google, může Google tuto návštěvu přidělit k vašemu účtu. I když jste se u společnosti Google nezaregistrovali nebo jste nebyli přihlášeni, existuje možnost, že poskytovatel reklamy vaši IP adresu zjistí a uloží.

(5) existují různé způsoby jimiž můžete zabránit své účasti v tomto postupu sledování: a) vhodným nastavením softwaru vašeho prohlížeče: zejména potlačení souborů cookie třetích stran bude znamenat, že od inzerentů třetích stran nebudete dostávat žádné reklamy; b) deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením vašeho prohlížeče pro blokování souborů cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, třebaže toto nastavení bude při odstranění souborů cookie vymazáno; c) deaktivací reklamy související se zájmy od poskytovatelů reklamy tvořících součást samoregulační kampaně „About Ads“ prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, třebaže toto nastavení bude při odstranění souborů cookie vymazáno; (d) trvalou deaktivací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Musíme zdůraznit, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce nabídky.

(6) Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odstavce 1 str. 1 písm. f GDPR. Další informace o ochraně údajů najdete na webu Google zde: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy a zde. https://services.google.com/sitestats/de.html. Můžete také navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese: http://www.networkadvertising.org. Společnost Google podléhá zásadám evropsko-amerického programu Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Využívání služby Google Remarketing
Kromě AdWords Conversion používáme také aplikaci Google Remarketing. Jedná se o postup používaný ve chvíli, kdy vás chceme znovu kontaktovat. Po vaší návštěvě na našeho webu může být tato aplikace použita ke vkládání našich reklam do vašeho dalšího používání internetu. Děje se tak prostřednictvím souborů cookie uložených v prohlížeči, které Google používá k zaznamenávání a vyhodnocování chování uživatelů při návštěvě různých webů. Google tak dokáže zaznamenat vaši předchozí návštěvu našeho webu. Podle vlastních tvrzení společnosti Google nedochází k žádnému slučování vašich osobních údajů s údaji shromážděnými v rámci remarketingového procesu, jež mohly být společností Google uloženy. Podle Google je při remarketingu využívána zejména pseudonymizace.

§ 9 Vkládání videa YouTube
(1) Do svých online prezentací vkládáme videa YouTube. Jsou uložena na webu http://www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek.

(2) Při návštěvě webu získá web YouTube informace, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho dojde k přenosu údajů popsaných v části 3 tohoto prohlášení. Přenos proběhne nezávisle na tom, zda máte ve službě YouTube uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda u YouTube žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení údajů ke svému profilu YouTube nepřejete, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit. Služba YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro reklamní účely, k průzkumu trhu a navrhování svých webových stránek, aby lépe odrážely poptávku. Takové hodnocení slouží zejména k dodávání vhodné reklamy (i uživatelům, kteří přihlášeni nejsou) a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou však musíte směrovat přímo na službu YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a jejich zpracování službou YouTube naleznete v prohlášení o ochraně dat. Zde také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá zásadám evropsko-amerického programu Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Vkládání videa Vimeo
(1) Do svých online prezentací vkládáme videa Vimeo. Jsou uložena na webu http://www.vimeo.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek.

(2) Při návštěvě webu získá web Vimeo informace, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho dojde k přenosu údajů popsaných v části 3 tohoto prohlášení. Přenos proběhne nezávisle na tom, zda máte ve službě Vimeo uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda u YouTube žádný uživatelský účet nemáte. Pokud si přiřazení údajů ke svému profilu Vimeo nepřejete, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit. Služba Vimeo ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro reklamní účely, k průzkumu trhu a navrhování svých webových stránek, aby lépe odrážely poptávku. Takové hodnocení slouží zejména k dodávání vhodné reklamy (i uživatelům, kteří přihlášeni nejsou) a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou však musíte směrovat přímo na službu Vimeo.

(3) Informace o třetí osobě: Vimeo, Inc.
555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA; prohlášení o ochraně dat: https://vimeo.com/privacy; společnost Vimeo podléhá zásadám evropsko-amerického programu Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Vkládání map Google
(1) Na tomto webu využíváme služby Mapy Google. Můžeme tak zobrazit interaktivní mapy přímo na našem webu a umožníme vám pohodlné využívání této funkce.

(2) Při návštěvě webu získá web Google informace, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho dojde k přenosu údajů popsaných v části 3 tohoto prohlášení. Přenos proběhne nezávisle na tom, zda vám služba Google poskytla uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda zde žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení údajů ke svému profilu Google nepřejete, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro reklamní účely, k průzkumu trhu a navrhování svých webových stránek, aby lépe odrážely poptávku. Takové hodnocení slouží zejména k dodávání vhodné reklamy (i uživatelům, kteří přihlášeni nejsou) a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou však musíte směrovat přímo na Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem modulu plug-in naleznete v prohlášení o ochraně dat poskytovatele. Zde také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá zásadám evropsko-amerického programu Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 12 Využívání analýzy Sitecore Analytics
(1) Používáme službu webové analýzy poskytovanou společností Sitecore za účelem analýzy využívání našeho webu, abychom jej mohli pravidelně vylepšovat. Chcete-li ukládání souborů cookie do služby Sitecore Analytics zamezit, můžete v softwaru prohlížeče provést odpovídající nastavení. Upozorňujeme však, že potom pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce daného webu. Právním základem používání služby Sitecore Analytics je čl. 6, odst. 1, str. 1 písm. f GDPR.

(2) Informace o třetí osobě: Sitecore Holding II A/S, dánská společnost s ručením omezeným (CVR. č. 37624071). Prohlášení o ochraně dat: https://www.sitecore.com/trust/privacy-policy.

§ 13 Plugin ShareThis
(1) Používáme sociální plugin poskytovatele služeb pro bookmarking. Umožňuje vám sdílet obsah našeho webu v sociálních sítích (např. Twitter, Facebook nebo Google+).

(2) Používáte-li funkce ShareThis při přihlašování do příslušné sociální sítě (např. Twitter, Facebook nebo Google+), může být vaše návštěva našeho webu přiřazena k vašemu uživatelskému účtu. Pokud si přiřazení těchto dat nepřejete, doporučujeme funkce ShareThis nepoužívat.

(3) Funkce ShareThis nezískají žádné osobní údaje o uživateli, ale sestaví anonymní uživatelské statistiky o sdíleném obsahu. Tato data jsou pravidelně mazána.

(4) Informace o třetí osobě: Společnost ShareThis Inc. („ShareThis“), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA; prohlášení o ochraně dat: https://www.sharethis.com/privacy/

§ 14 Využívání služby Facebook pixel
(1) Službu Facebook Pixel používáme na našem webu ke zobrazování svých reklam (tzv. Facebook reklam) ve službě Facebook uživatelům, kteří náš web navštívili nebo projevili zájem o určité produkty či témata. Dále můžeme službu Facebook Pixel použít ke statistickému vyhodnocení, zda byli uživatelé na náš web přesměrováni kliknutím na reklamu ve Facebooku (tzv. konverze).

(2) Facebook Pixel používáme pro účely marketingu a optimalizace. Můžeme zejména aplikovat relevantnější a zajímavější Facebook reklamy a zlepšovat svou nabídku. Údaje shromážděné o vás jsou pro nás anonymní, takže nemusíte činit žádné závěry o své identitě. Právním základem zpracování vašich dat je čl. 6, odst. 1, 1. věta písm. f GDPR.

(3) Informace o třetí straně: Sociální síť Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA nebo nacházíte-li se v EU) společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Můžete vznést námitky proti zachycování dat pomocí služby Facebook pixel a používání vašich údajů k zobrazování Facebook reklam. Na stránce Facebook https://www.facebook.com/settings?tab=ads naleznete informace o nastavení reklam založených na aktivitě. Společnost Facebook respektuje zásady evropsko-amerického programu Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Change country